Vetedy Group

پروژه استانبول 2 ساله شد! تراس زیبا دراستانبول پس ازگذشت 2 سال!

خاطرتان است؟ 2 سال پیش با افتخارعکس بزرگترین پروژه سافت لاین را دراستانبول به متراژ 8000 مترمربع با چوب ایپه دربسفر نشان دادیم که کار فوق العاده ای هم بود. این هم تصاویرتازه این پروژه پس از 2 سال . با اینکه هر روزروی آن راه رفته اند هنوزهم تمیزو زیباست. خوب معلومه سافت لاین وتدی اینگونه است ?!

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Already 2 years old for this terrace installed in Istanbul! Already 2 years old for this terrace installed in Istanbul! Already 2 years old for this terrace installed in Istanbul! Already 2 years old for this terrace installed in Istanbul! Already 2 years old for this terrace installed in Istanbul!

بازگشت به پروژه ها