Vetedy Group

حدود دو سال پس از ساخت

باعث افتخار ماست که روند سیر این پروژه را که توسط شریکمان لاوریجسن اجرا شده نشان دهیم. کارشامل در ورودی و محوطه حیاط خلوت می باشد که با سیستم تکنیکلیک وچوب پادوک 100 میلی مترو اسپیسر 30 اجراشده است. نتیجه کاراثر معاصربه وجود آورده است.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Almost 2 years for this entrance door! Almost 2 years for this entrance door! Almost 2 years for this entrance door! Almost 2 years for this entrance door!

بازگشت به پروژه ها