Vetedy Group

نمای رنگارنگ ساختمان اداری

ما درمنطقه صنعتی سنت تروند بلژیک به ساختمان رنگارنگی برخورد کردیم که پیمانکار آن قصد داشت با استفاده ازچوب درنما، به ساختمان جلوه ای دهد. چوب پادوک ما با نمای اداری تضادی را به وجود آورده وما برای اینکه هماهنگی نما را بیشتر کنیم، قاب لاک مشکی زده ای را دربخش بیرونی نصب کردیم وازاسپیسرهای 20 میلی متری نیز استفاده کردیم تا فضای بین چوب ها را بیشترنمایان کنیم.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Colorful facade for this company’s offices Colorful facade for this company’s offices Colorful facade for this company’s offices Colorful facade for this company’s offices

بازگشت به پروژه ها