Vetedy Group

انباری درلوکزامبورگ اجرا شده با چوب ترمو نوردیک پاین

دوستان لوکزامبورگی ما کار بسیار زیبایی را اجرا کرده اند. این پروژه رابا سیستم تکنیکلیک و با کمک از چوب نوردیک پاین ترمو اجرا کرده اند. استفاده از عرض های مختلف چوب ،نصب عمودی آن واسپیسر 20 نمای مدرنی ایجاد کرده است.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Communal storage (Luxembourg) dressed up with our thermo-treated Nordic Pine Communal storage (Luxembourg) dressed up with our thermo-treated Nordic Pine Communal storage (Luxembourg) dressed up with our thermo-treated Nordic Pine Communal storage (Luxembourg) dressed up with our thermo-treated Nordic Pine

بازگشت به پروژه ها