Vetedy Group

این هم کاربرد بهینه سیستم ما برای محوطه سازی ، ژاپن

برای توصیف این محوطه که با سیستم نصب پنهان ما اجرا شده ، ساده و شیک واژه هایی است که می توان به کاربرد . سیستم سافتلاین با حس این خانه هم خوانی دارد وفضای خصوصی را به خوبی و به زیبایی مجزا کرده است. آفرین به بازرگانی ساکایی !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Minimalist landscaping with Ipe in Japan Minimalist landscaping with Ipe in Japan

بازگشت به پروژه ها