Vetedy Group

مون پلیه، فرانسه

چوب بسیاربادوام ،مستحکم ولطیف . Merbau که به ویژه درجنگل های گرمسیری اندونزی رشد می کند حداکثربه ارتفاع 45 مترمی رسد. تنه درخت صاف نیست ودرطی رشد کمی انحراف پیدا می کند. ازویژگی های این چوب رگه های زردرنگ آن است. این درخت صمغ فراوانی دارد که در درازمدت ازآن خارج شده و موجب تغییر رنگ موقتی اشیای اطراف آن می شود.Merbau بسیار[/b]مقاوم است و پس ازخشک شدن تغییر شکل پیدا نمی کند به ویژه وقتی با سیستم سافت لاین[b] وتدی به کار برده شود.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Montpellier, France

بازگشت به پروژه ها