Vetedy Group

ترکیب دومفهوم تکنیکلیک وسافت لاین درپروژه ی 100% پادوک !

ین هم دستاوردی برای ما که درآن دومفهوم تکنیکلیک وسافت لاین باسیستم نصب پنهان بسیارعالی باهم ترکیب شده اند. طرح بسیارزیباست وخیلی خوب هم اجرا شده است. این مکان آرام با حس گرم دیوارهای تکنیکلیک واسپیسر20 میلی متری ونیمکت های اجرا شده با سیستم سافت لاین بسیارکاربردی شده است. واقعا چه کسی می تواند به لذت یک روزآفتابی دراین تراس زیبا دست ردبزند. آفرین به همکاران بلژیکی ما برای اجرای چنین شاهکاری !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Our two concepts gathered on a 100% padouk project! Our two concepts gathered on a 100% padouk project! Our two concepts gathered on a 100% padouk project! Our two concepts gathered on a 100% padouk project!

بازگشت به پروژه ها