Vetedy Group

حسی ازچوب پادوک دراین خانه بلژیکی

معمارما سیستم تکنیکلیک با چوب پادوک را برای این خانه که در نزدیکی مانس واقع شده، برگزیده است. نمای آجری این بنا با شاخه ها ی 100 میلی متری واسپیسر10 میلی متری و با نصب پنهان پیچ ، جلوه ای زیبا پیدا کرده است.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Padouk touches for this house in Belgium Padouk touches for this house in Belgium Padouk touches for this house in Belgium Padouk touches for this house in Belgium

بازگشت به پروژه ها