Vetedy Group

چوب اش ترمو درمکان خصوصی مدیتیشن ، رومانی

محوطه سازی زیبایی در این حیاط انجام شده است. سیستم پنهان تکنیکلیک که برای نصب چوب بکار رفته با جدا کردن محل مدیتیشن ، فضای خصوصی به آن داده است . ترکیب مصالح طبیعی (چوب، سنگ و آب ) انسان را ترغیب می کند تا وقت بیشتری را در این فضا سپری کند. !

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Private and zen space covered with thermo-treated Ash in Romania Private and zen space covered with thermo-treated Ash in Romania Private and zen space covered with thermo-treated Ash in Romania Private and zen space covered with thermo-treated Ash in Romania

بازگشت به پروژه ها