Vetedy Group

چوب نمای ترمو پوپلارشهر مزیاره،شمال لبنان

در طول سفرمان به لبنان از این پروژه بسیار زیبا که در کوه های شمال لبنان واقع شده بازدید داشتیم. برای آنکه این خانه زیبا، جلوه خاص تری پیدا کند ازچوب ترمو پوپلاراستفاده شده است.کارترکیبی از سه عرض 60 و 100 و 140 میلی متری است که نتیجه بسیارزیبا شده است.

آیا این پروژه برای شما جالب است ؟ تماس با ما

Thermotreated poplar wood cladding, in Mezyara (North of Lebanon) Thermotreated poplar wood cladding, in Mezyara (North of Lebanon) Thermotreated poplar wood cladding, in Mezyara (North of Lebanon) Thermotreated poplar wood cladding, in Mezyara (North of Lebanon)

بازگشت به پروژه ها